Fənn seminarları və ekspert şuraları

Line Spacing+- AFont Size+- Çap

Dövlət İmtahan Mərkəzində fəaliyyət göstərən elmi-metodiki fənn seminarlarının

ƏSASNAMƏSİ

I. Ümumi müddəalar

        1.1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzində (bundan sonra Mərkəz) təşkil edilən elmi-metodiki fənn seminarları buraxılış imtahanlarında, habelə hərbi liseylərə, orta ixtisas təhsili müəssisələrinə və ali təhsil müəssisələrində ali təhsilin müxtəlif səviyyələrinə tələbə qəbulu ilə bağlı keçirilən imtahanlarda istifadə olunan hər növ          elmi-metodiki və praktiki materialların hazırlanmasını, ümumi təhsil müəssisələrində istifadə olunan dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin, digər tədris vasitələrinin açıq müzakirələrini həyata keçirir.

        1.2. Seminarlar Mərkəzin Əsasnaməsinə, Mərkəzin Direktorlar Şurasının qərarlarına və bu Əsasnaməyə uyğun olaraq fəaliyyət göstərir. 

II. Seminarların əsas vəzifələri

        2.1. Seminarların əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

        2.1.1. təşkilati-hüquqi və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikasının bütün orta ixtisas təhsili müəssisələrinə və ali təhsil müəssisələrində ali təhsilin müxtəlif səviyyələrinə, hərbi liseylərə mərkəzləşdirilmiş qaydada tələbə qəbulunun və ümumi təhsil üzrə buraxılış imtahanlarının həyata keçirilməsi üçün istifadə olunacaq hər növ elmi-metodiki və praktiki materialların hazırlanmasının təşkil edilməsi;

        2.1.2. dövlətlərarası razılaşmalara əsasən, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici dövlətlərin ali məktəblərinə, əcnəbilərin və xaricdə yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin isə Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinə qəbulun aparılması üçün istifadə olunacaq hər növ elmi-metodiki və praktiki materialların hazırlanmasının təşkil edilməsi;

        2.1.3. ümumi təhsil müəssisələrində istifadə olunan dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin və digər tədris vasitələrinin açıq müzakirələrinin təşkil edilməsi;

        2.1.4. Mərkəzin Direktorlar Şurası sədrinin tapşırığına əsasən digər vəzifələrin yerinə yetirilməsi.

III. Seminarların əsas funksiyaları

        3.1. Seminarlar ona həvalə olunmuş vəzifələrə uyğun olaraq aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir:

        3.1.1. Mərkəz tərəfindən keçirilən imtahanlarda istifadə olunacaq tapşırıqların modeli, onun strukturunu, çətinlik dərəcəsini müəyyən edir və imtahanların elmi layihələşdirilməsinə dair müvafiq təkliflər verir;

        3.1.2. imtahan fənləri üzrə qəbul proqramlarını, metodik tövsiyələr, test topluları və dərs vəsaitlərini hazırlayır və təsdiq edir, bu məqsədlə müxtəlif işçi qrupları yaradır;

        3.1.3. Mərkəzin rəhbərliyinə öz işi ilə bağlı vaxtaşırı məlumat və hesabatlar təqdim edir;

        3.1.4. qəbul imtahanlarında istifadə edilmiş tapşırıqlara dair elmi-metodiki təhlil aparır;

        3.1.5. fənlər üzrə bankların formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə ekspert qrupları təşkil edir;

        3.1.6. imtahanların məzmunu və mahiyyəti haqqında müxtəlif metodiki vəsaitlər hazırlayır;

        3.1.7. həyata keçirilən tədbirlərlə bağlı ictimaiyyətin məlumatlandırılması, abituriyentlərə metodiki materialların çatdırılması məqsədilə Mərkəzin mətbu orqanı olan “Abituriyent” jurnalında nəşr edilməsi üçün lazımi materiallar təqdim edir;

        3.1.8. ümumi təhsil müəssisələrində istifadə olunan dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin və digər tədris vasitələrinin açıq müzakirələrini təşkil edir.

IV. Seminarların hüquqları

        4.1. Seminarlar öz vəzifə və funksiyalarını həyata keçirmək üçün aşağıdakı hüquqlara malikdir:

        4.1.1. öz səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərin həll edilməsi üçün zəruri sənədlərin, statistik məlumatların və sair materialların tələb edilməsi, öz səlahiyyətlərinə aid olan işlərin həyata keçirilməsi üçün müqavilə əsasında mütəxəssislər və ekspertlərin cəlb edilməsi üçün Mərkəzin Direktorlar Şurasının sədrinə təkliflər vermək;

        4.1.2. komissiyalar, ekspert qrupları, habelə işçi qruplar yaratmaq;

        4.1.3. öz səlahiyyətləri daxilində konfransların, müşavirələrin keçirilməsi və digər tədbirlərin təşkil edilməsi üçün Mərkəzin Direktorlar Şurasının sədrinə təkliflər vermək.

V. Seminarların işinin təşkili

        5.1. Seminarlar və ekspert qruplarının üzvləri və say tərkibi Mərkəzin Direktorlar Şurasının sədri tərəfindən təsdiq edilir. Zəruri hallarda, müzakirə olunan məsələlərlə bilavasitə əlaqəli olan mütəxəssislər seminarın iclaslarına dəvət oluna bilərlər.

        5.2. Seminara sədr rəhbərlik edir. Seminarın sədri namizədliyi seminar iştirakçıları tərəfindən irəli sürülən şəxslər sırasından Mərkəzin Direktorlar Şurasının sədri tərəfindən təyin edilir. Seminarın sədri seminara həvalə olunmuş vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün şəxsən məsuliyyət daşıyır.

        5.3. Seminarın sədri:

        5.3.1. Seminarın fəaliyyətini təşkil edir və ona rəhbərlik edir;

        5.3.2. işçi qruplarının üzvlərini və say tərkibini müəyyən edir və Mərkəzin Direktorlar Şurasının sədrinə təqdim edir, işçi qruplarının iş reqlamentini müəyyən edir;

        5.3.3. Seminarın fəaliyyəti barədə Mərkəzin Direktorlar Şurasının sədrinə mütəmadi olaraq hesabatlar və məlumatlar verir.

        5.4. Seminarın qərarları seminar üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Səslər bərabər olduqda, seminar sədrinin səsi həlledicidir. Seminarın qərarları protokollarla rəsmiləşdirilir və bir qayda olaraq, Mərkəzin Direktorlar Şurasının sədrinin əmrləri və göstərişləri ilə həyata keçirilir.